Spread the love

คณาจารย์ผู้มากประสบการณ์ โรงเรียนกวดวิชาชลวัฒน์

 หมวดวิชา คณิตศาสตร์

นายกัญจน์ สุ่มมาตย์  (ครูพี่กัน)

การศึกษา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์สอน

  • ผ่านการสอนนักเรียนโรงเรียนชื่อดังต่างๆ มาอย่างมากมาย อาทิ
    โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนหอวัง(ลาดพร้าว)
    โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เป็นต้น

ความภาคภูมิใจ

  • สอบเข้าได้เป็นอันดับที่ 2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
  • ได้คะแนน O-net วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม
  • ได้รับเกียรตินิยม คณะวิศวรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ได้ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมวดวิชา วิทยาศาสตร์

 ธนิศา  วงศ์กลม  (ครูทราย)

การศึกษา

วิทยาศาตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วิทยาศาตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
กำลังศึกษา Environmental Technology and management (JGSEE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประสบการณ์การสอน

อาจารย์ห้องเรียนพิเศษ (Gifted , EP ,IEP)

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี (ห้อง Gifted ม.1-ม.3)

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี (ห้อง Gifted ม.1-ม.3)

โรงเรียนเทพศิรินทร์ คลอง 13 ปทุมธานี (ห้อง Gifted ม.1-ม.6)

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ (ห้อง Gifted ม.4-ม.6)

โรงเรียนราชวินิตบางเขน (ห้อง Gifted ม.4-ม.6 และสายศิลป์ + ติวสอบ PAT เคมี ชีวะ + O- net)

โรงเรียนสาธิตรามคำแหง (ม.4 – ม.6 + ติวสอบ PAT เคมี ชีวะ+ O- net)

โรงเรียนวัดป่าคา จังหวัดอยุธยา  (ม.4 – ม.6 + ติวสอบ PAT เคมี ชีวะ+ O- net)

โรงเรียนระยองวิทยาคม (ติวสอบ PAT เคมี ชีวะ+ เคมี และชีวะ 9 วิชาสามัญ)

ความเชี่ยวชาญ

วิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษา – มัธยมศึกษา

เคมี ชีววิทยา และดาราศาสตร์

ติวสอบ O-net, PAT เคมี ชีวะ

เคมี  ชีวะ 9 วิชาสามัญ

มนันยา   ซื่อตรง  (ครูนุ่น)

การศึกษา

ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ประสบการณ์การสอน

ติวเตอร์อิสระ

พันธวัจน์  สิงห์เฉลิม  (อ.เอ็ม)

การศึกษา

ปริญญาตรี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปริญญาโท  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประสบการณ์การสอน

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันรัชต์ภาคย์
ติวเตอร์อิสระ

ปรียาศักดิ์   เพ็งแก้ว  (ครูซอฟวาน)

การศึกษา

ปริญญาตรี คณะสถาบันการบิน  สาขาวิชานักบินพาณิชย์ (BAC)

ประสบการณ์การสอน

ติวเตอร์อิสระ

สายฝน  กองมะณี  (ครูฝน)

การศึกษา

ปริญญาตรี วิทยาศาตร์ สาขาเคมี

ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน เอกวิทยาศาสตร์

ประสบการณ์การสอน

อาจารย์โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธานี

อาจารย์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

อาจารย์โรงเรียนประชาอุทิศ จันทาบอนุสรณ์ (ครูคศ. 2)

หมวดวิชา ภาษาไทย

ทิพย์สิตา  อัครสุขภิรมย์  (ครูแอนท์)

การศึกษา

ปริญญาโท คณะครุศาสตร์ สาขาการประถมศึกษา

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การสอน

สอน รร.เซนต์ฟรังฯ (ภาคภาษอังกฤษ)

สอนติว ป.1 – ป.6 (ทั้งภาคภาษาไทย และภาคภาษาอังกฤษ)

ดวงใจ  ปั้นคุ้ม    (ครูป๊อป)

การศึกษา

ปริญญาตรี  คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประสบการณ์การสอน

ติวเตอร์อิสระ สอนในระดับชั้น อนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6

 

นิติมา ประจิตร  (ครูนาง)

การศึกษา

ปริญญาตรี คณะครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิทยาศาสตร์

วิทยาลัยครูพระนคร

ประสบการณ์การสอน

อาจารย์ สอนโรงเรียนเอกชนอุดมศึกษา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

อาจารย์ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์)

ติวเตอร์อิสระ สอนในระดับชั้น อนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6

หมวดวิชา สังคมศึกษา

ศรัณยา  สิโรรส   (ครูแตง)

การศึกษา

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาธารณสุขศึกษา อนามัยสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์

วิทยาศาสตร์บัณฑิต  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประสบการณ์การสอน

ติวเตอร์อิสระ

สุภาพ  วังธนะรุ่งโรจน์  (ครูไบรท์)

การศึกษา

ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

ปริญญาตรี คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์  สาขาบริหารรัฐกิจ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การสอน

อาจารย์สอนโรงเรียน สหนครสวรรค์พาณิช  นครสวรรค์

อาจารย์สอนโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์  นครสวรรค์

อาจารย์สอน โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์) กรุงเทพฯ

หมวดวิชา ภาษาต่างประเทศ

ณัฐพงษ์  วิชัยอัชชะ  (ครูมิก)

การศึกษา

วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Candidate)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Ph.D Environmental Science, Chulalongkorn University

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม (4.00)

มหาวิทยาลัยมหิดล M.Sc Technology of Environmental Management, Mahidol University

เกษตรศาสตร์บัณฑิต (กศ.บ) สาขาการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อักษรศาสตร์บัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์ สาขาโท สังคมวิทยาและมานุษวิทยา

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประสบการณ์การสอน

โรงเรียนยุวทูตศึกษา

โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร – นวมินทร์

โรงเรียนเซนต์ดอมินิค

โรงเรียนเซนท์แอนโทนี

โรงเรียนสวนบัว

โรงเรียนซางตาครูสศึกษา